Skip to main content

SKOLETILBUD – SPECIALUNDERVISNING

Undervisningen

Idrætsakademiet tilbyder fuld fagpakke på grundskoleniveau. I samarbejde med Kildegårdsskolen i Herlev og VUC tilbydes eleverne på Idrætsakademiet at gennemføre deres afgangsprøver både til jul og sommer.

Undervisningen og hverdagen er generelt individuelt tilpasset den enkelte elevs faglige forudsætninger og niveau, styrkeområder, eventuelle diagnoser og særlige udfordringer. 

Didaktisk betyder dette, at elevens undervisning tilrettelægges præcist sådan, at den giver det størst mulige faglige og personlige udbytte for den enkelte elev. Hver enkelt elev har i de enkelte fag sin egen elevplan, og ud fra disse planer/skemaer evalueres undervisningen løbende, og eleverne modtager feedback på deres faglige udvikling og deltagelse.

Undervisningen på Idrætsakademiet foregår både som fællesundervisning på mindre hold samt differentieret ved individuelle kontorarbejdspladser.
De enkelte fag har årsplaner, som beskriver det præcise indhold, der skal arbejdes med i løbet af skoleåret.

Idrætsakademiet vægter det faglige højt. Derfor deltager eleverne i løbet af skoleåret i terminsprøver og nationale overgangstests for at få erfaring med prøver, og de ældste af eleverne evalueres så vidt muligt med Folkeskolens Afgangsprøve.

Lærerne på Idrætsakademiet er uddannede folkeskolelærere eller har relevante andre uddannelser, fx diverse universitetsuddannelser, og der er pædagogisk uddannet personale til stede omkring undervisningen.

Hverdagen på Idrætsakademiet

Skoledagen begynder med fælles morgenmad mellem kl. 7 og 8 og slutter mellem 15 og 16. Eleverne har alle et præcist og gennemskueligt skema, så de kender dagens struktur.

Flere elementer går dagligt eller ugentligt igen på skemaet. Der er dagligt morgenmad og frokost, hvor elever og personale sammen spiser et sundt måltid. Dette er en pædagogisk og almen dannende del af skoledagen.

Måltiderne er et fælles samlingspunkt, hvor der drøftes nyheder fra mediebilledet eller andre aktuelle samfundsforhold. Måltiderne bruges desuden til at give eleverne sundere og mere regelmæssige kostvaner og medvirker til, at de har energi til skoledagen.
Det sociale samvær omkring måltidet er også med til at skabe et godt fællesskab eleverne imellem.

Fysisk aktivitet er også en stor del af hverdagen på skolen, og indholdet er, ligesom den øvrige undervisning og behandling, tilrettelagt efter den enkelte elevs behov og niveau. Det er vores erfaring, at fysisk aktivitet har positiv indvirkning på forskellige psykiatriske tilstande og på elevernes trivsel, koncentration, selvværd, sociale færdigheder og døgnrytme.

Vi har regelmæssigt fysisk træning i fitnesscenter, rideterapi samt andre varierende former for idræt som badminton, zumba eller svømning. Pauserne indeholder tilbud om mikrotræning, som faciliteres af personalet. Basket i gården, trampolin, bordtennis, en gang stikbold i hallen m.m.

Undervisningen kan også foregå ude af huset med ekskursioner m.m. Her er der mulighed for, ud over de faglige mål, at udvikle de sociale og personlige kompetencer, transporttræne og træne i at være nye steder.

Kreative aktiviteter er ligeledes en naturlig del af ugens skema.

Fritagelser for fag og reducerede skemaer.

Har eleverne behov for nedsat undervisningstid eller/og fritagelser for visse fag og eksamener, kan de blive visiteret til reduceret takst eller blive fritaget.

Det er PPR, skoleleder og forældre, der beslutter dette, og der skal endvidere indhentes en lægeerklæring her på fra egen læge.

Didaktik og tilgange.

Vi anvender pædagogiske tilgange, der understøtter elevernes læring bedst muligt. Autismepædagogik med stor grad af forudsigelighed og struktur.

Der undervisningsdifferentieres ud fra elevernes læringsstile med stort fokus på ressourceudvikling og interesser.

Vi er undersøgende og narrative i vores tilgang og arbejder med Zonen for nærmeste udvikling.

Vi arbejder med den didaktiske relationsmodel og hv-metoderne.

Vores læringsbegreb er udvidet, og vi arbejder på at sikre, at elever ikke føler sig stigmatiserede.