Skip to main content

DAGBEHANDLING OG METODER

Psykologisk/psykiatrisk behandling

Vi tilbyder vores elever psykologisk behandling under forløbet på Idrætsakademiet, hvis der er behov for det. Det er vores erfaring, at det giver god mening og et godt resultat, at det hele er samlet på samme sted, og at der er hurtig og let adgang til denne bistand. Vi har også mulighed for psykiatrisk rådgivning og sparring.
Vores behandlere kan deltage på behandlings- og netværksmøder og er med til at udarbejde den videre behandling psykologisk m.m. Der udarbejdes en udviklingsplan, hvor mål, metoder og indsatser beskrives og evalueres.

På LIBERTAS, vores klinik i Hørsholmafdelingen, trækker vi på endnu flere faglige kræfter. Der kan private tilkøbe udredninger og behandling, second opinions m.m.

Vi anvender også vores ekspert- og kompetencecenter på vores skole-dagbehandling og STU’ere, når der er behov for ekstra ressourcer, supervision, sparring og hjælp til de komplicerede og komplekse forløb.

Psykologisk behandling

Idrætsakademiet har tilknyttet flere psykologer, der kan varetage forskellige psykologiske forløb. Familiesamtaler og psykoedukation.
Forløbenes form og indhold aftales individuelt.
Vores psykologer udarbejder også vurderinger,
udredninger og diverse tests.

Traumebehandling.

Misbrugsbehandling.

Dagbehandlingstilbud

Dagbehandlingsdelen anvendes oftest sammen med skoletilbuddet som en integreret del af dagligdagen og undervisningen.
Der tilbydes en lang række aktiviteter.
Dagbehandlingstilbuddet indeholder bl.a.:

  • Miljøterapi
  • Psykologisk og psykiatrisk behandling
  • Fysisk aktivitet og sundhed (fysioterapi, rideterapi m.m.)
  • Kreative aktiviteter
  • Socialtræning, transporttræning, eksponering m.m.
  • Recovery-orienterede tilgange
  • Kontaktperson og støttende samtaler

Pædagogiske tilgange

Den pædagogiske indsats afstemmes allerede, når eleven indskrives. Det beskrives i udviklingsplanerne, hvad der er af aftale med sagsbehandlere, PPR, familierådgivere, familierne og andre aktører omkring eleven. Endvidere er det vigtigt, at elever bliver inddraget i eget forløb og indhold.

Vi arbejder med et stort fokus på det relationelle og arbejder på at skabe det bedste match elev/ medarbejder i mellem.

Low arousal-tilgang

Generelt er vores tilgange ikke konfronterende, og vi benytter ikke konsekvenspædagogik. Vi skaber i miljøet en rolig atmosfære og stiller ikke ultimative krav. Vi skaber altid bagdøre for eleverne og hjælper dem med at blive skærmet og guidet i konfliktsituationer. Tilgangen nedsætter stressniveauet hos eleverne og forbygger opblussen af symptomer og konflikter. Low arousal forbygger og forhindrer brug af tvang og magt.

Afstigmatisering og ikkeklientgørende tilgang

Sprog og kommunikation understøtter, at eleverne ikke tales ned til. Ikke tales om, men med og i en anerkendende, ligeværdig jargon. Vi har fællesskaber, hvor vi er sammen i hverdagen, og personalet er sammen med eleverne hele dagen. Der er ikke et ”dem og os” her. Ikke et personalekontor, men et demokratisk og ligeværdigt miljø.

Vi kører i private biler fremfor institutionsbusser. Vores undervisningsmiljø er moderne med faglokaler med lækre faciliteter.

Ressourceorienteret tilgang

Vi taler om udfordringer og problemstillinger med et narrativt og ressourcefokuseret sigte og betoner og vægter, at alle elevers selvtillid og selvværd vokser og gror, mens deer elever hos os.

Vi arbejder med psykoedukation og med det lag ekstra, at, udover at bliver klogere på, hvad det diagnostiskse billede betyder for den enkelte, man også får øje på de ressourcer, der ligger implicit i en diagnose. Eksempelvis, at ADHD ofte også giver et stort drive. ASF kan medføre kvalitet og særligt fokus og høj IQ på områder osv. Psykoser og skizofreni kan medføre stor kreativitet og kunstneriske evner.

Vi anser det for vores fornemmeste opgave at bidrage til både selvforståelse og ressourceindsigt hos alle elever, og vi arbejder fortløbende med at være nysgerrige og undersøgende på, hvad alle komponenter i det diagnostiske billede kan betyde for elevens udvikling både fagligt, personligt og socialt.

Skaber ungdomsmiljø med gode muligheder for at afprøve og søge identiteter

Spejling er en vigtig faktor, når elevernes identitet udvikles og skabes. Vi tilbyder et miljø, hvor vi har fokus på det gode børne- og ungeliv og vægter at skabe rammer, hvori eleverne kan søge, afprøve og forhandle identitet.

Vi skaber et almindeligt skole- og uddannelsesmiljø, hvor både dagligdag og undervisning ikke emmer af et traditionelt behandlingsmiljø, snarere tværtimod.

Idræt og fysisk aktivitet er en vigtig faktor heri, og den kropslige dimension medfører en række elementer, hvori eleverne søger identitet og spejler sig i normalitet og ressourcer. Vi har derfor alle former for idræt og endvidere bl.a. rideterapi, rollespil, musik, yoga og meget andet …

Det fælles tredje, der opstår, skaber udviklingsmuligheder og færdigheder på tværs af det fag-faglige og det diagnostiske billede.

Narrative metoder

Udover at blive som en psykologisk, terapeutisk tilgang kan den narrative forståelse bruges som et samtaleværktøj i relationsarbejdet med eleverne. Medarbejdere faciliterer dette fokus med at forstå og fortælle anderledes og med nye vinkler. En spørgende og nysgerrig tilgang fordrer refleksion og nyorientering hos elever og skaber nye veje for den personlige og sociale udvikling.

Dette går hånd i hånd med vores afstigmatiserende tilgange og ligeledes grobund for at være undersøgende ift., hvordan et diagnostisk billede påvirker den enkelte elev mhp. ressourcer og begrænsninger.

Den narrative tilgang er et benyttet værktøj i arbejdet med at styrke elevernes selvbilleder, selvværd og selvtillid. Den indgår endvidere som en del af måden, hvorpå vi faciliterer udvikling, jegstøtte, erkendelse og selvforståelse.

Psykoedukation

Familiearbejdet

Vores værdigrundlag i stikord.

Afstigmatisering • Empowerment
Fleksibilitet • Udvikling og nytænkning.