Skip to main content

UDSKRIVNINGSFORLØB

Udskrivningsforløb

Særlige støttemuligheder: Sygeundervisning, skp-ordninger, spisestøtte, psykoedukation o.m.a.

Målgruppe:

• Børn og unge med alle psykiatriske diagnoser.

• Autismespektrum forstyrrelser, ADHD.

• Spiseforstyrrelser.

• Psykotiske tilstande.

• Angst og depressive tilstande.

• Kønsidentitet problematikker.

• Komorbiditet og svære forløb.

Korte forløb med intensiv støtte i forbindelse med udskrivning eller åben indlæggelse tilbydes i Herlev, Hørsholm og /eller i eget hjem.

Når børn, unge og yngre voksne udskrives efter psykiatriske behandling, udredning m.m., er der ofte fortsat behov for støtte, efterbehandling, miljøterapi, undervisning og psykologbehandling.

Forløbene er typisk relevante der, hvor barnet eller den unge stadig ikke formår at klare et fuldt dagtilbud, men kan modtage sygeundervisning og har behov for en gradvis optrapning og afklaring af funktionsniveau.

Støtte- og behandlingsforløbene tilrettelægges helt individuelt og kan indeholde forskellige behandlingsbehov og tilgange.

Støtteforløbene kan opstartes, mens barnet eller den unge stadig er indlagt eller efter udskrivelsen.

Støtte i eget hjem i form af støttekontaktperson

Forløbet med støttekontaktordning indledes med et opstartsmøde, hvor vi forsøger at matche den unge med en kontaktperson, hvor vi vægter kemi og relationen højt.

Omfang og indhold aftales. Forløbene kan indeholde alt fra transporttræning, støttende samtaler, aktiviteter, fysisk aktivitet, dyre-/rideterapi osv. Der udarbejdes en udviklingsbehandlingsplan helt individuelt.

Støtte til spisning i forbindelse med spiseforstyrrelser (Evt. i komorbiditet med ASF)

Børn, unge og yngre voksne, der udskrives efter forløb i psykiatrien med spiseforstyrrelser, har ofte behov for støtte til spisning i perioden efterfølgende. Rammerne er anderledes i hjemmet, og det kan være belastende og konfliktfyldt, at forældre og pårørende skal indgå i denne spisesituation.

Vores medarbejdere arbejder med spisestøtte som en del af behandlingen og anvender metoder, der strukturerer og skemalægger spisningen for den unge. Spisestøtte kan både være massiv til alle måltider og i mindre grad, for en aflastende funktion i familien.

Psykoedukation og selvforståelse

Barnet, den unge, den yngre voksne og/eller forældre modtager undervisning og rådgivning i det diagnostiske og udredningsmæssige billede, især hvordan det opleves og udmøntes for den enkelte drøftes og bearbejdes.

Indsigt og selvforståelse er afgørende for en god prognose og den evt. medikamentelle behandlings effekt. Ligeledes hvordan øvrige behandlingsmetoder kan sættes i spil, eventuelt som mere psykologiske behandlings- og samtaleforløb. Der kan iværksættes deciderede psykologiske behandlingsforløb.

Der arbejdes med metoder i forhold til at kunne håndtere hverdagen bedst muligt og opnå større selvindsigt, selvforståelse samt højne funktionsniveauet generelt. Fx håndtering af negative symptomer, eksekutive vanskeligheder og skabe struktur i hverdagen.

Eksponering og færdighedstræning

Eksponering i forhold til fx angstlidelser er en evident metodisk tilgang. Der arbejdes sammen med kontaktpersonen, hvor eksponeringen gradvist øges i takt med barnet og den unge mestrer angst og ubehag bedre.

Det kan være at færdes på åbne pladser, handle ind og anvende offentlig transport. Herudover kan der arbejdes med forløb, der sætter fokus på færdighedstræning, så det samledes funktionsniveau forbedres.

Støtte til aktiviteter i hverdagen.

Familiebehandling

Vi har tilknyttede familiebehandlere, der yder indsatser til familierne og deres pårørende. Disse varetages af enten psykologer eller familiebehandlere ud fra de enkelte problemstillinger. Familiebehandleren kan komme i hjemmet. Støtte og arbejde med konkrete værktøjer og metoder, lave observationer og udredning eller arbejde med konfliktløsning, psykoedukation i praksis og andre interventioner.

Aflastning

Vi tilbyder decideret aflastning i form at f.eks. weekendaflastning, døgn- eller ugebasis. Vi har villaer og lejligheder i både Nordsjælland og Københavnsområdet. Alle forløbene aftales helt individuelt og kan udarbejdes helt særskilt eller i forbindelse med øvrige interventioner eller isoleret.

Vi kan tilbyde rene solistopsætninger med komplicerede forløb med udadreagerende adfærd, misbrug og svær komorbiditet.

Sygeundervisning

Dette kan tilbydes til direkte opstart efter udskrivelse, hvor barnet eller den unge ikke formår at få udbytte af et fuldt skole- eller dagbehandlingstilbud. Organiseret som sygeundervisning i forhold til undervisningspligt.

Undervisningen kan forgå i hjemmet eller på en af vores afdelinger i Herlev eller Hørsholm.

Vi kan tilbyde egne værelser/klasselokaler 1:1, hvor den unge kan være helt skærmet i flotte rammer med mulighed for gradvist at kunne deltage i mindre fællesskaber med andre børn og unge.

Undervisningen er udarbejdet af den unges lærere og lever op til Folkeskoleloven.

Undervisningen er helt differentieret. Der lægges stor vægt på elevens forudsætninger, læringsstile og ressourcer. Ligeledes udarbejdes der didaktiske tilgange med udgangspunkt i den unges diagnostiske billede, medicinering, kognitive færdigheder osv. Det er ligeledes opgaven at afsøge de nye forudsætninger for læring, som elever med nylig diagnostisering måtte erfare og at støtte i denne proces.

Tæt samarbejde med psykiatrien og andre aktører

Forløbene kan tilrettelægges i tæt samarbejde med andre aktører – herunder psykiatrien. Hvis den unge f.eks. har en åben indlæggelse, kan forløbene køre i samarbejde hermed.

Den unge kan også tilbydes vores sygeundervisning på et botilbud, opholdssted eller lignende.

Alle forløb tilrettelægges helt individuelt og kan op- og nedskaleres med kort varsel.

Funktionsbeskrivelser og statusrapporter

Forløbene er tænkt som kortere forløb, hvorfor der hver 3. måned udarbejdes en funktionsbeskrivelse/rapport, der kan benyttes i forholdt til kommende interventioner.

Støtteforløbene kan også anvendes som brobygning til barnets og den unges tilbagevenden til skole og uddannelse.

Om

På Libertas og Idrætsakademiet har vi over tyve års erfaring i arbejdet med børn, unge og yngre voksne med psykiatriske lidelser, ASF og andre udviklingsforstyrrelser.

Vi arbejder i særdeleshed med evidens og løbende kompetenceudvikling. Vi har samarbejde med psykiatrien og de fleste kommuner i Nordsjællands- og Københavnsområdet.

Vi har et stor netværk af behandlere og personaler, der har specialviden inden for specialundervisning, familie-dagbehandling og psykologisk-psykiatrisk behandling.

Vores særlige kendetegn og resultater tager afsæt i vores kombination af evidente tilgange og vores afstigmatiserende og ikkeklientgørende metoder. Hvor børn og unge kan spejle sig i et helt almindeligt ungdomsmiljø, der danner de bedste rammer for en sund identitetsudvikling.

Vi tilbyder herudover:

• Skole-/dagbehandlingstilbud.

• 10., 11. og 12. klasseforløb.

• Mini-HF og HF enkelt fag, AVU/ FVU.

• STU-uddannelser.

• Afklaring og opkvalificeringsforløb under LAB-loven.

• Støttekontaktordninger.

• Misbrugsbehandling.

• Aflastning.

• Bo-projekter og solistforløb.

Kontakt os for yderligere informationer.