Skip to main content

DAGBEHANDLING OG METODER

Psykologisk/psykiatrisk behandling

Vi tilbyder vores elever psykologisk behandling under forløbet på Idrætsakademiet, hvis der er behov for det. Det er vores erfaring, at det giver god mening og et godt resultat, at det hele er samlet på samme sted og der er hurtig og let adgang til denne bistand. Vi har også mulighed for psykiatriske rådgivning og sparring.
Vores behandlere kan deltage på behandlings- og netværksmøder og er med til at udarbejde den videre behandling psykologisk m.m. Der udarbejdes en udviklingsplan, hvor mål, metoder, indsatser beskrives og evalueres.

På LIBERTAS vores klinik i Hørsholm afdelingen trækker vi på endnu flere faglige kræfter. Der kan private tilkøbe udredninger og behandling. Second opinions m.m.

Vi anvender også vores Ekspert- og kompetencecenter på vores skole-dagbehandling og STUer, når der er behov for ekstra ressourcer, supervision, sparring og hjælp til de komplicerede og komplekse forløb.

Psykologisk behandling

Idrætsakademiet har tilknyttet flere psykologer, der kan varetage forskellige psykologiske forløb. Familiesamtaler og psykoedukation.
Forløbenes form og indhold aftales individuelt.
Vores psykologer udarbejder også vurderinger,
udredninger og diverse testninger.

Traumebehandling

Misbrugsbehandling

Dagbehandlingstilbud

Dagbehandlingsdelen anvendes oftest sammen med skoletilbuddet, som en integreret del af dagligdagen og undervisningen.
Der tilbydes en lang række aktiviteter.
Dagbehandlingstilbuddet indeholder bl.a.:

  • Miljøterapi
  • Psykologisk og psykiatrisk behandling
  • Fysisk aktivitet og sundhed (fysioterapi, rideterapi m.m.)
  • Kreative aktiviteter
  • Socialtræning, transporttræning, eksponering m.m.
  • Recovery orienterede tilgange.
  • Kontaktperson og støttende samtaler
Pædagogiske tilgange.

Den pædagogiske indsats afstemmes allerede, når eleven indskrives. Det beskrives i udviklingsplanerne, hvad der er aftale med sagsbehandlere, PPR, familierådgivere, familierne og andre aktører omkring eleven. Endvidere er det vigtigt, at elever bliver inddraget i eget forløb og indhold.

Vi arbejder med et stort fokus på det relationelle og arbejder på at skabe det bedste match elev/ medarbejder i mellem.

Low Arousal tilgang

Generelt er vores tilgange ikke konfronterende og vi benytter ikke konsekvenspædagogik. Vi skaber i miljøet en rolig atmosfære og stiller ikke ultimative krav. Vi skaber altid bagdøre for eleverne og hjælper dem med, at blive skærmet og guidet i konfliktsituationer. Tilgangen nedsætter stressniveauet hos eleverne og forbygger opblussen af symptomer og konflikter. Low arousal forbygger og forhindre brug af tvang og magt.

Afstigmatisering og ikkeklientgørende tilgang:  Sprog og kommunikation understøtter, at eleverne ikke tales ned til. Ikke tales om, men med og i en anerkendende ligeværdig jargon. Vi har fællesskaber, hvor er er sammen om hverdagen og personalet er sammen med eleverne hele dagen. Der er ikke et ” dem og os” her. Ikke et personalekontor, men et demokratisk og ligeværdigt miljø.

Vi kører i private biler fremfor institutionsbusser. Vores undervisningsmiljø er moderne med faglokaler, med lækre faciliteter.

Ressourceorienteret tilgang

Vi taler om udfordringer og problemstillinger med en narrativ og ressourcefokuseret sigte og betoner og vægter, at alle elever selvtillid og selvværd vokser og gror, mens man er elev hos os.

Vi arbejder med med psykoedukation og med det lagt ekstra, at udover at bliver klogere på hvad det diagnostikse billeder betyder for den enkelte også får øje på de ressourcer der ligger implicit i en diagnose. Eksempelvis at ADHD ofte også giver et stort drive. ASF kan medfører kvalitet os særligt fokus og stor grad af IQ på områder osv. Psykoser og skizofreni medfører stor kreativitet og kunstneriske evner.

Vi anser det for vores fornemmeste opgave, at bidrage til både selvforståelse og ressourceindsigt hos alle elever og vi arbejder fortløbende med at være nysgerrige og undersøgende på, hvad alle komponenter i det diagnostiske billede kan betyde for elevens udvikling på fagligt, personlig og socialt.

Skaber ungdomsmiljø med gode muligheder for at afprøve og søge identiteter. Spejling er en vigtig faktor, når elevernes identitet udvikles og skabes. Vi tilbyder et miljø, hvor vi har fokus på det gode børne- og ungliv og betoner, at skabe rammer hvori eleverne kan søge, afprøve og forhandle identitet.

Vi skaber et almindeligt skole -og uddannelsesmiljø, hvor både daglig dag og undervisning ikke emmer af et traditionelt behandlingsmiljø, snarere tværtimod.

Idræts og fysisk aktivitet er en stor faktor heri og den kropslige dimension medfører en række elementer, hvori eleverne søge identitet og spejle sig i normalitet og ressourcer. Vi har derfor alle former for idræts og endvidere bl.a rideterapi, rollespil, musik, yoga og meget andet…Se linjerne her.

Det fælles tredje, der opstår skaber udviklingsmuligheder og færdigheder helt på tværs af det fag-faglige og det diagnostiks billede.

Narrative metoder

Udover at blive som en psykologisk, terapeutisk tilgang kan den narrative forståelse bruges som et samtaleværktøj i relationsarbejdet med eleverne. Medarbejdere facilitere denne vinkle om, at forstå og fortælle anderledes og med nye vinkler. En spørgende og nysgerrig tilgang fordre refleksion og nyorientering hos elever og skabe nye vej for den personlige og sociale udvikling.

Dette går hånd i hånd med vores afstigmatiserende tilgange og ligeledes grobund for, at være undersøgende på, hvordan et diagnostisk billede påvirker den enkelte elev på mhp ressourcer og begrænsninger.

Den narrative tilgang er et benyttet værktøj i arbejdet med at styrke elevernes selvbilleder, selvværd og selvtillid. Det er endvidere en del af måder, hvorpå vi faciliterer udvikling, jeg- støtte, erkendelse og selvforståelse.

Psykoeduaktion
Familiearbejdet.

Vores værdigrundlagi stikord.

Afstigmatisering • Empowerment
Fleksibilitet • Udvikling og nytænkning.